Fotograaf: Mariya Tyutina

liitumine

 

Eesti Andragoogide Liidul on kolm liikmelisuse vormi:

  • tegevliige
  • auliige
  • toetaja

Tegevliige tasub liikmemaksu 30€ aastas.

Toetajate tegevustoetuse suurus aastas on mitte vähem kui liikmemaks (30€).

Liikmemaksu/toetuse periood on EAL majandusaasta ning jooksva aasta septembrist detsembri lõpuni tasutud liikmemaksuga/toetusega loetakse tasutuks ka järgmise aasta liikmemaks/toetus.

Jaanuarist augustikuu lõpuni tasutud liikmemaks/toetus arvestatakse jooksva aasta liikmemaksuks/toetuseks.

Liikmelisus

 

Eesti Andragoogide Liidul on kolm liikmelisuse vormi:

  • tegevliige
  • auliige
  • toetaja

Liidu tegevliige on akadeemilise haridusega või seda omandav andragoogika erialaga seotud füüsiline isik, kelle tegevuseks on täiskasvanud inimese arengu ja haridustee kujundamine ja toetamine. 

Tegevliige on isik, kes osaleb aktiivselt Liidu tegevuses ja on tasunud jooksva aasta liikmemaksu. Tal on õigus osaleda üldkoosolekul hääleõigusega. Tegevliige tunnustab Liidu põhikirja ja eetikakoodeksit ning saab olla:

1) Andragoogika bakalaureuse ja magistri õppekavade või varasema
kasvatusteaduste õppekava (spetsialiseerumisega andragoogikale)
või rahvusvaheliste samaväärsete õppekavade vilistlane.

2) Andragoogika eriala üliõpilane, sh ka akadeemilisel puhkusel või pikendusaastal viibiv üliõpilane. Õpingute katkestamisel, st eksmatrikuleerimisel mingil muul põhjusel kui õppekava täitmine, arvatakse üliõpilane EAL-st välja.

3) Andragoogika õppekavade õppejõud.

Auliige on isik, kellel on silmapaistvad teened valdkonna arendamisel ja tal on üldkoosolekul sõnaõigus. 

Auliikmeks arvamise kirjaliku ettepaneku saab esitada vähemalt kaks EAL tegevliiget juhatusele, kes otsustab ettepaneku kinnitamise. Auliikmeks arvamise saab juhatus otsustada ka omaalgatuslikult. Auliikme staatus jõustub liikme kirjaliku nõusolekuga. Auliikmel ei ole kohustust tasuda liikmemaksu.

Tegev-ja auliikmetel on õigus võtta nii korraldaja kui ka sihtrühmana osa Liidu korraldatavatest sündmustest; moodustada juhatusega kooskõlastatult töörühmasid või nõukodasid ja esitada üldkoosoleku päevakorda ettepanekuid Liidu tegevuse tõhustamiseks. Tegev-ja auliikmetel on õigus saada juhatuselt selgitusi Liidu tegevust puudutavates küsimustes.

Liidu toetajaks saab olla Liidu põhikirjalist eesmärki täitev, Liidu põhikirja tunnustav ja andragoogide eetikakoodeksit järgiv füüsiline isik, kes ei saa astuda tegevliikmeks.

Toetajal on kohustus tasuda jooksva aasta tegevustoetus ja õigus osaleda üldkoosolekul sõnaõigusega. Lisaks on toetajal õigus osaleda EAL korraldatud tegevustes.